DOKUMENDI KOOSTAMINE

Hagiavaldus rahalises nõudes

Hagiavaldus rahalises nõudes esitatakse juhul, kui isikul on teise isiku vastu sissenõutavaks muutunud rahaline nõue, mida keeldutakse täitmast. Avokaado hagiavaldus rahalises nõudes sobib kasutamiseks, kui

 • isikul on nõue teise isiku vastu
 • nõue on rahaline
 • nõue on muutunud sissenõutavaks

Koosta hagiavaldus

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas valida kohus, kuhu hagi esitatakse?

Hagi tuleb esitada kostja elukoha (kui kostja on eraisik) või asukoha (kui kostja on juriidiline isik) järgi. Varalise nõudega hagi võib eraisiku vastu esitada ka tema viibimiskoha järgi, kui isik on seal pikemat aega töö- või teenistussuhte või õpingute tõttu või muul sellesarnasel põhjusel. Kostja majandus- või kutsetegevusest tuleneva hagi võib esitada ka tema tegevuskoha järgi.

Tarbija võib Eestis asuva või siin tegevuskohta omava ettevõtjaga sõlmitud lepingust tuleneva hagi esitada ka oma elukoha järgi. Samuti võib töötaja esitada töölepingust tuleneva hagi enda elukoha või töötamise koha järgi.

Pooled võivad kohtualluvuses pärast vaidluse tekkimist ka igal ajal kokku leppida.

Maakohus tuleb valida kostja elu- või asukoha järgi, sellele maakohtule esitatavaid dokumente võib esitada ükskõik millisesse vastava maakohtu kohtumajja. Kui peaks selguma, et asi ei allu sellele kohtumajale, edastab kohus hagiavalduse ise viivitamata kohtule, kellele asi allub. Kui hageja esitab hagi kohtule, kellel ei ole tegelikult kohtualluvust, võib kohus siiski asja menetleda, kui kostja vastab hagile ega vaidlusta vastuses kohtualluvust, samuti juhul, kui kostja ei vasta hagile, kuid osaleb kohtuistungil kohtualluvust vaidlustamata.

Mis on intress ja intressimäär?

Intress on sisuliselt tasu raha kasutamise eest. Intressi saab nõuda alates raha võlausaldaja poolt võlgnikule üleandmisest kuni võlgnevuse sissenõutavaks muutumiseni, s.t. kuni võlgnevuse tasumise tähtpäevani. Intressi saab võlgnikult nõuda vaid juhul, kui pooled on selles kokku leppinud või kui see on seaduses ette nähtud

Pooled saavad kohalduvas intressimääras kokku leppida. Juhul kui pooled pole intressimääras kokku leppinud, kohaldub seadusjärgne intressimäär, milleks on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär (intressimäära leiad: http://www.eestipank.ee/volasuhete-intressimaar).

Mis on viivis?

Viivist tuleb võlgnikul maksta juhul, kui ta on võlgnevuse tasumisega hilinenud, s.t. maksetähtaeg on saabunud, kuid võlgnik ei ole võlgnevust täielikult ära maksnud.

Juhul kui rahalise kohustuse täitmise aeg ei ole kindlaks määratud, muu hulgas kahju hüvitamise või alusetu rikastumise väljaandmise või taganemisest tuleneva väljaandmise nõude puhul, arvestatakse võlgnetavalt rahalt viivist alates ajast, mil võlausaldaja teatas võlgnikule oma nõudest või esitas raha sissenõudmiseks hagi või maksekäsu kiirmenetluse avalduse. Kui tasu maksmise aeg ei ole kindlaks määratud vastastikuse lepingu puhul, arvestatakse tasult viivist 30 päeva möödumisel

 • arve või muu sellise makseettepaneku võlgniku kätte jõudmisest;
 • kauba, teenuse või muu hüve saamisest, kui arve või muu makseettepaneku võlgniku kätte jõudmise aeg ei ole selge või kui võlgnik saab arve või makseettepaneku enne kauba, teenuse või muu hüve saamist;
 • kauba, teenuse või muu hüve vastuvõtmisest või ülevaatamisest, kui seaduse või lepinguga on ette nähtud kauba, teenuse või muu hüve vastuvõtmine või ülevaatamine, mille käigus tuleb kontrollida selle lepingule vastavust, ja kui võlgnik saab arve või muu makseettepaneku enne vastuvõtmise või ülevaatamise aega või selle ajaks.

Sarnaselt intressile, võivad pooled kokkuleppida viivisemäära suuruses. Kui vastav kokkulepe puudub, kohaldub seadusjärgne viivisemäär, milleks on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär (intressimäära leiad: http://www.eestipank.ee/volasuhete-intressimaar), millele lisandub 8%. Näiteks kui viimane intressimäär on 0,05%, siis viivisemäär on 8,05%.

Viivist arvutatakse vaid põhivõlgnevuse eest, see tähendab, et viivist ei ole lubatud nõuda intressi, sealhulgas viivise, ega muu raha kasutamise tasu maksmisega viivitamise korral. Sellest võlgniku kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühine.

Mis on leppetrahv?

Leppetrahv on lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele kokku lepitud rahasumma.

Kui tasumisele kuuluv leppetrahv on ebamõistlikult suur, võib kohus seda leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupoole nõudmisel vähendada mõistliku suuruseni, arvestades eelkõige kohustuse täitmise ulatust tema poolt, teise lepingupoole õigustatud huvi ja lepingupoolte majanduslikku seisundit. Leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupool ei või leppetrahvi vähendamist nõuda pärast seda, kui ta on leppetrahvi tasunud.

Millist tähendust menetlusliik omab?

Hageja peab esitatavas hagis märkima, kas ta soovib asja arutamist suulisel kohtuistungil või on nõus kirjaliku menetlusega. Poolte nõusolekul võib kohus lahendada asja kirjalikult ehk ilma kohtuistungit korraldamata. Sel juhul määrab kohus võimalikult kiiresti tähtaja, mille jooksul on võimalik esitada avaldusi ja dokumente, samuti otsuse avalikult teatavakstegemise aja ja teatab neist menetlusosalistele. Pooled võivad hiljem oma nõusoleku tagasi võtta vaid juhul, kui olukord on oluliselt muutunud.

Kohus võib ise määrata kirjaliku menetluse, kui hagihind ei ületa summat, mille põhinõue on kuni 3200 eurot ja koos kõrvalnõuetega 6400 eurot. Sellisel juhul on poolel õigus taotleda enda ärakuulamist kohtu poolt ning kohtul on kohustus pool ära kuulata.

Tähele tuleb panna, et kui hageja soovib asja arutamist kohtuistungil, kuid ei ilmu kohtuistungile kohale ja tal ei olnud puudumiseks mõjuvat põhjust, on kohtul muuhulgas õigus jätta hagi läbi vaatamata.

Oluline on silmas pidada ka seda, et juhul kui põhinõue on alla 2000 euro ja koos kõrvalnõuetega on nõude suurus alla 4000 euro, lahendab kohus asja lihtmenetluses. See tähendab, et kohus lahendab asja lihtsustatud korras (ei kehti seadusest tulenevad toimingute tegemise vorminõuded ega tähtajad, isikut võib esindada ka seaduses nimetamata isikud, lubatavad on ka need tõendamise viisid ja vahendid, mida seadus ei tunnusta ning kohus võib ise tõendeid koguda). Samas on piiratud ka kohtuotsuse edasikaebamine, kuivõrd lihtmenetluse lahendid võtab ringkonnakohus menetlusse vaid juhul, kui maakohus on otsuses selgesõnaliselt andnud loa edasikaebamiseks või kui kui maakohtu otsuse tegemisel on selgelt ebaõigesti kohaldatud materiaalõiguse normi või on selgelt rikutud menetlusõiguse normi või on selgelt ebaõigesti hinnatud tõendeid ja see võis oluliselt mõjutada lahendit.

Kui palju tuleb hagi esitamisel tasuda riigilõivu?

Riigilõiv on rahasumma, mida tasutakse riigile teatud toimingute tegemise eest. Hagi esitamisel tuleb tasuda riigilõivu sõltuvalt hagihinnast, s.o. sõltuvalt nõude suurusest. Riigilõivu määr tuleneb riigilõivuseadusese lisast 1 ning selle arvutamiseks on võimalik kasutada alljärgnevat veebilehte: http://www.kohus.ee/et/riigiloivud/riigiloiv-tsiviilasjades.

Riigilõiv tuleb tasuda enne hagi esitamist. Täpsemat infot leiad selle kohta siit: http://www.kohus.ee/et/riigiloivud/kontod-ja-viitenumbrid.

Kuidas arvutada hagihinda? 

Hagihind on hagis taotletu harilik väärtus. Kui hagis nõutakse raha maksmist, määratakse hagihind nõutava rahasummaga, millele lisanduvad kõrvalnõuete väärtused.

Hagihind koosneb alljärgnevatest osadest:

 • põhivõlgnevus (ilma intresside, viiviste ja leppetrahvita);
 • intress - kui esitad hagis intressi nõude, lisandub põhinõudele intressisumma;
 • viivis - viiviste nõudmisel tuleb välja arvutada hagi esitamise hetkeks sissenõutavaks muutunud viivis ning lisaks sellele välja arvutada summa, mis vastab ühe aasta eest arvestatud viivise summale. Mõlemad summad (sissenõutavaks muutunud viivis ja viivis ühe aasta eest) lisatakse põhinõudele; 
 • leppetrahv, kui hagis nõuad leppetrahvi maksmist.

Seega oleks üks võimalik hagihinna arvestus selline: laenati 5000 eurot, seega põhivõlgnevus on 5000 eurot. Intress oli kokku 500 eurot. Hagi esitamise hetkeks sissenõutavaks muutunud viivised on 150 eurot ning viivised ühe aasta eest on 400 eurot. Pooled olid kokkuleppinud ka leppetrahvis, mis on 500 eurot. Hagihind kokku on seega 6550 eurot.

10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid