DOKUMENDI KOOSTAMINE

Käsundusleping

Käsundusleping sõlmitakse, kui üks isik (käsundisaaja) kohustub osutama teisele isikule (käsundiandja) teenuseid, käsundiandja aga kohustub maksma talle selle eest tasu. Avokaado käsundusleping sobib kasutamiseks, kui:

 • lepingu eesmärgiks on teenuse osutamine
 • teenuse osutamise tulemus ei sõltu ainuüksi käsundisaajast
 • käsundiandja maksab teenuse osutamise eest tasu

Koosta leping

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Mis eristab käsunduslepingut töövõtulepingust?

Töövõtuleping sõlmitakse juhul, kui töövõtja peab tegema valmis mingi töö või saavutama oma teenusega konkreetse kokkulepitud tulemuse (nt kliendi poolt kirjeldatud kleidi õmblemine rätsepa juures). Peamine viis, kuidas eristada töövõtulepingut käsunduslepingust, seisnebki selles, et töövõtuleping on suunatud konkreetsele tulemusele, mille töövõtja on kohustatud saavutama. See tähendab, et kui konkreetset tulemust ei saavutata, on töövõtja vastutav.

Käsundusleping aga on suunatud mingi teenuse osutamisele, kui saavutatav tulemus ei sõltu otseselt käsundisaajast (nt advokaadiga sõlmitud leping kohtus esindamiseks või raamatupidamisteenus). Kuigi käsundusleping ei ole otseselt tulemusele suunatud, sest tulemuse saavutamine ei sõltu otseselt teenuse osutajast, on käsundisaajal kohustus teha soovitud tulemuse saavutamiseks mõistlikke pingutusi, st käsundisaaja on kohustatud tegema teenuse osutamiseks niisuguseid pingutusi, nagu temaga samal tegevus- või kutsealal tegutsev mõistlik isik samadel asjaoludel teeks. See tähendab, et käsundisaaja ei vastuta, kui konkreetset tulemust ei saavutata, kui ta on teinud enda poolt kõik mõistlikult eeldatava.

Töövõtulepingu puhul on töövõtja aga kohustatud saavutama kokkulepitud tulemuse ning selle mittesaavutamisel on tegemist lepingule mittevastava tööga ja töövõtja peab puudused kõrvaldama või tekkinud kahju hüvitama.

Kas käsundisaaja peab teenust osutama isiklikult?

Võlaõigusseaduse § 622 alusel eeldatakse, et käsundisaaja peab kohustust täitma isiklikult, kuid tal on õigus kasutada kolmanda isiku abi. Selle põhjuseks on eelkõige asjaolu, et käsundiandjal on enamasti huvi, et teenust osutaks just käsundisaaja. Küll aga võivad pooled lepingus kokku leppida, et kolmas isik võib käsundisaaja asemel teenust osutada. Sel juhul on käsundisaajal siiski kohustus tagada teenuse osutamise vastavus lepingule.

Millal on käsundiandjal kohustus maksta teenuse osutamise eest tasu?

Käsundisaajale tasu maksmise aeg on kokkuleppeline. Tasu võib maksta ühekordselt, näiteks pärast teenuse osutamist, osadena või ka igakuiselt. Samuti, eelkõige kui tasu makstakse ühekordselt, on käsundisaajal õigus nõuda ettemaksu.

Kas käsundiandja peab käsundisaajale hüvitama täiendavad kulud?

Võlaõigusseaduse § 628 lg 2 alusel peab käsundiandja käsundisaajale hüvitama mõistlikud kulud, mida käsundisaaja on teinud käsundi täitmiseks ja mida ta võis vastavalt asjaoludele vajalikuks pidada, välja arvatud, kui kulud tuleb katta käsundisaaja tasu arvel. Eeldatakse, et tasu arvel kaetakse käsundisaajale käsundist tulenevate ülesannete täitmisel tavaliselt tekkivad kulud ning kulud, mis oleksid käsundisaajale tekkinud ka ilma käsunduslepingut sõlmimata. Pooled saavad lepingus täpsemalt kokku leppida, kas tekkivad kulud kuuluvad täiendavalt hüvitamisele või kuuluvad kulud hüvitamisele käsundisaajale makstava tasu arvelt.

Juhul, kui käsundiandja kohustub kulud täiendavalt hüvitama, peab käsundisaaja koostama kulude kohta aruande koos kulude tegemist tõendavate dokumentidega lepingus kokku lepitud kuupäevaks.

Kas käsundiandja peab andma käsundisaajale õiguse ennast esindada?

Teatud teenuste osutamisel võib olla vajalik, et käsundisaajal oleks volitus käsundiandjat esindada. Sellisel juhul on lihtsam selles juba lepingu sõlmimisel kokku leppida. Volituse andmine ei tähenda, et käsundisaaja võib käsundiandjat igas olukorras esindada. Volituse piiride määramisel tuleb arvesse võtta, millal võib käsundisaajal olla vajalik käsundiandjat esindada.

Volituse andmises ja selle piirides võib kokku leppida ka hiljem, koostades selleks eraldi volikirja.

Kas pooltel on õigus käsundusleping lõpetada?

Mõlemal poolel on õigus leping igal ajal üles öelda. Käsundisaaja võib tähtajatu käsunduslepingu siiski üles öelda üksnes tingimusel, et käsundiandja võib käsundi esemeks oleva teenuse saada või tehingu teha muul viisil. Kui käsundisaaja ütleb lepingu üles seda arvestamata, peab ta hüvitama käsundiandjale sellest tekkinud kahju.

Juhul, kui käsundusleping on sõlmitud lepingupoole eluajaks või pikemaks ajaks kui viieks aastaks, võib käsundisaaja selle üles öelda pärast viie aasta möödumist lepingu sõlmimisest, teatades sellest vähemalt kuus kuud ette.

Samas võivad pooled nii tähtajalise kui tähtajatu käsunduslepingu üles öelda erakorraliselt ja eelnevast sõltumata, kui ilmneb, et kõiki asjaolusid arvesse võttes ja mõlema lepingupoole huvisid kaaludes ei või oodata, et lepingut üles öelda sooviv pool jätkaks käsunduslepingu täitmist kuni ülesütlemistähtaja või lepingu tähtaja möödumiseni või käsundi täitmiseni.

10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid