DOKUMENDI KOOSTAMINE

Nõudeavaldus võla tasumiseks

Antud dokumendiga on võimalik esitada lepingust tuleneva rahalise kohustuse täitmise nõue. Nõudeavalduses saab välja tuua võlgnevuse suuruse, viivised, intressid, leppetrahvi ning täiendava tähtaja ja muud vajalikud andmed võlgnevuse tasumiseks. Avokaado nõudeavaldus võla tasumiseks sobib kasutamiseks, kui:

 • nõue on rahaline ja on tekkinud lepingu alusel
 • nõue on muutunud sissenõutavaks
 • soovid täita eeltingimused kohtuliku sissenõudmise alustamiseks

Koosta avaldus

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Millise kohustuse täitmist saab antud dokumendiga nõuda?

Antud dokumendi alusel saab nõuda lepingust tuleneva rahalise kohustuse täitmist. See tähendab, et eelnevalt peab poolte vahel olema sõlmitud leping, millest tulenevalt üks pool kohustub teisele üle andma teatud summa raha, kuid ei ole seda kokkulepitud tähtaja jooksul teinud.

Kuidas nõudeavaldus võlgnikule edastada?

Nõudeavalduse võib võlgnikule saata nii e-posti kui ka tavaposti vahendusel. Selleks, et kindlustada nõudeavalduse kättesaamine võlgniku poolt ning igaks juhuks tagada nõudeavalduse kättesaamise tõendamisvõimalus hilisemaks võimalikuks kohtumenetluseks, on mõistlik saata nõudeavaldus tavapostiga tähitud kirjana koos väljastusteatega.

Mis on intress ja intressimäär?

Intress on sisuliselt tasu raha kasutamise eest. Intressi saab nõuda alates raha võlausaldaja poolt võlgnikule üleandmisest kuni võlgnevuse sissenõutavaks muutumiseni, s.t. kuni võlgnevuse tasumise tähtpäevani. Intressi saab võlgnikult nõuda vaid juhul, kui pooled on selles kokku leppinud või kui see on seaduses ette nähtud.

Pooled saavad kohalduvas intressimääras kokku leppida. Juhul kui pooled pole intressimääras kokku leppinud, kohaldub seadusjärgne intressimäär, milleks on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär (intressimäära leiad: http://www.eestipank.ee/volasuhete-intressimaar).

Mis on viivis?

Viivist tuleb võlgnikul maksta juhul, kui ta on võlgnevuse tasumisega hilinenud, s.t. maksetähtaeg on saabunud, kuid võlgnik ei ole võlgnevust täielikult ära maksnud.

Juhul kui rahalise kohustuse täitmise aeg ei ole kindlaks määratud, muu hulgas kahju hüvitamise või alusetu rikastumise väljaandmise või taganemisest tuleneva väljaandmise nõude puhul, arvestatakse võlgnetavalt rahalt viivist alates ajast, mil võlausaldaja teatas võlgnikule oma nõudest või esitas raha sissenõudmiseks hagi või maksekäsu kiirmenetluse avalduse. Kui tasu maksmise aeg ei ole kindlaks määratud vastastikuse lepingu puhul, arvestatakse tasult viivist 30 päeva möödumisel

 • arve või muu sellise makseettepaneku võlgniku kätte jõudmisest
 • kauba, teenuse või muu hüve saamisest, kui arve või muu makseettepaneku võlgniku kätte jõudmise aeg ei ole selge või kui võlgnik saab arve või makseettepaneku enne kauba, teenuse või muu hüve saamist
 • kauba, teenuse või muu hüve vastuvõtmisest või ülevaatamisest, kui seaduse või lepinguga on ette nähtud kauba, teenuse või muu hüve vastuvõtmine või ülevaatamine, mille käigus tuleb kontrollida selle lepingule vastavust, ja kui võlgnik saab arve või muu makseettepaneku enne vastuvõtmise või ülevaatamise aega või selle ajaks

Sarnaselt intressile, võivad pooled kokkuleppida viivisemäära suuruses. Kui vastav kokkulepe puudub, kohaldub seadusjärgne viivisemäär, milleks on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär (intressimäära leiad: http://www.eestipank.ee/volasuhete-intressimaar), millele lisandub 8%. Näiteks kui viimane intressimäär on 0,05%, siis viivisemäär on 8,05%.

Viivist arvutatakse vaid põhivõlgnevuse eest, see tähendab, et viivist ei ole lubatud nõuda intressi, sealhulgas viivise, ega muu raha kasutamise tasu maksmisega viivitamise korral. Sellest võlgniku kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühine.

Mis on leppetrahv?

Leppetrahv on lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele kokku lepitud rahasumma.

Kui tasumisele kuuluv leppetrahv on ebamõistlikult suur, võib kohus seda leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupoole nõudmisel vähendada mõistliku suuruseni, arvestades eelkõige kohustuse täitmise ulatust tema poolt, teise lepingupoole õigustatud huvi ja lepingupoolte majanduslikku seisundit. Leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupool ei või leppetrahvi vähendamist nõuda pärast seda, kui ta on leppetrahvi tasunud.

Kuidas käituda, kui juba enne laenu tagasimaksmise tähtaega on selge, et laenusaaja võlga ära ei maksa? 

Võlausaldajal on õigus lepingust taganeda, kui juba enne võlgniku kohustuse sissenõutavaks muutumist on ilmne, et ta paneb toime olulise lepingurikkumise, eelkõige, kui ta teatab, et ei kavatse lepingut täita. Pool, kes kavatseb lepingust taganeda, peab teisele poolele oma taganemise kavatsusest teatama, et teisel poolel oleks võimalik oma kohustuse täitmist kinnitada või tagada. Kui kohustuse täitmist ei tagata ega kinnitata mõistliku aja jooksul pärast taganemise kavatsusest teatamist, võib kavatsusest teatanud lepingupool lepingust taganeda. Lepingust taganemise kavatsusest ei pea teisele lepingupoolele teatama, kui teine lepingupool on teatanud, et ta oma kohustust ei täida.

Sellisel juhul ei pea esitama mitte nõudeavaldust, vaid lepingust taganemise avalduse. Lepingust taganemise puhul peavad mõlemad pooled andma tagasi lepingu alusel üleantu. Oluline on silmas pidada, et lepingust taganemise avaldus tuleb teha mõistliku aja jooksul pärast lepingurikkumisest teada saamist või lepingu täitmiseks antud täiendava tähtaja möödumist.

 

10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid