DOKUMENDI KOOSTAMINE

Osanike koosolekuta otsuse protokoll

Osanike koosolek on osaühingu kõrgeimaks juhtorganiks. Osanikud saavad aga ka ilma koosolekut korraldamata vastu võtta otsuseid osaühingu majandamiseks ja tegutsemiseks, samuti vajadusel ka otsuseid igapäevastes küsimustes, andes juhiseid juhatusele. Avokaado osanike koosolekuta otsuse protokoll sobib kasutamiseks kui

 • osanikud ei soovi otsuse vastuvõtmiseks koosolekut korraldada
 • juhatus tutvustab eelnevalt otsuse eelnõu osanikele
 • otsuse kohta koostatakse hääletusprotokoll

Koosta dokument

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas saab otsust vastu võtta ilma koosolekut korraldamata?

Ilma koosolekut kokku kutsumata saab otsuseid vastu võtta kahel viisil: lihtsalt otsuse vormistamisega, kui 100% osanikest on sellega nõus või otsuse eelnõu varasema tutvustamisega ning seejärel juhatuse poolt määratud tähtaja jooksul hääle andmisega või andmata jätmisega koos hääletamise protokollimisega juhatuse poolt.

Käesolev koosolekuta otsuse protokolli vorm sobib kasutamiseks teisel juhul, s.t. kui otsuse eelnõud eelnevalt tutvustatakse, osanikud annavad sellele oma hääled või ei hääleta ning juhatus koostab vastavalt käeoleva hääletusprotokolli.

Juhatus peab saatma otsuse eelnõu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõigile osanikele, määrates tähtaja, mille jooksul osanik peab esitama selle kohta oma seisukoha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui osanik ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Kas ilma koosolekuta otsuse vastuvõtmisel saab osanik ka vastuväited esitada?

Jah, kui juhatus on saatnud osanikele otsuse eelnõu, siis saab osanik määratud tähtaja jooksul esitama selle kohta oma seisukoha. Osanik võib ka lihtsalt öelda, et on otsusega nõus. Samuti võib osanik jätta reageerimata, sel juhul loetakse, et ta on hääletanud otsuse vastu.

Osanike kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad on juhatuse poolt koostatud hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.

Kas osanike otsus peab olema lihtkirjalik, notariaalselt või digitaalselt allkirjastatud?

Olukorras, kus osaühingu osanikud ei soovi koosolekut korraldada, otsuse eelnõu saadetakse osanikele tutvumiseks ning juhatus koostab hääletusprotokolli, peavad otsuse eelnõu, sellele antavad hääled ning hääletusprotokoll olema vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks e-posti teel).

Kui osanike otsus on aluseks juhatuse liikme valimisele, peab protokollile alla kirjutama juhatuse liige, kelle kohta on tehtud kanne äriregistrisse, või osaühingu osanik, kusjuures allkiri peab olema notariaalselt kinnitatud või peab hääletusprotokoll olema digitaalallkirjastatud.

Samas juhime tähelepanu, et ettevõtjaportaali kaudu otsuste äriregistrile edastamisel peavad otsused (s.h, hääletusprotokoll) olema digitaalselt allkirjastatud. Võib küll edastada ka skaneeritud koopiaid, kuid sel juhul tuleb lisaks saata äriregistrile ka paberkandjal originaaldokument.

Mida võivad osanikud oma otsusega otsustada?

Seadusega on osanike ainupädevusse antud järgnevate ostsute tegemine (s.t. teised osaühingu organid ei või nendel teemadel otsuseid teha):

 • põhikirja muutmine
 • osakapitali suurendamine ja vähendamine
 • nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine
 • kui ühingul ei ole nõukogu – juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine
 • majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
 • osa jagamine, kui põhikirjast ei tulene teisiti
 • audiitori valimine
 • erikontrolli määramine
 • kui ühingul ei ole nõukogu – prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine
 • nõukogu liikmega või juhul, kui ühingul ei ole nõukogu, siis juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses osaühingu esindaja määramine
 • osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine.

Põhikirjaga võib määrata ka muid küsimusi, mille osas võivad otsuseid vastu võtta vaid osanikud. Samuti võivad osanikud võtta vastu otsuseid ka juhatuse ja nõukogu pädevusse kuuluvates küsimustes ning sellisel juhul vastutavad osanikud nagu juhatuse või nõukogu liikmed.

Kas osanike otsust saab vaidlustada?

Osanike otsus on tühine, kui see rikub osaühingu võlausaldajate kaitseks või muu avaliku huvi tõttu kehtestatud seaduse sätet või ei vasta headele kommetele, samuti kui rikuti oluliselt otsuse teinud osanike koosoleku kokkukutsumise või otsuse tegemise korda.

Kohus võib osaühingu vastu esitatud hagi alusel kehtetuks tunnistada seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva osanike otsuse. Nõude aegumistähtaeg on kolm kuud, alates osanike otsuse vastuvõtmisest.

Osanike otsuse kehtetuks tunnistamist saab nõuda juhatus või nõukogu, samuti juhatuse või nõukogu iga liige, kui otsuse täitmisega pandaks toime kuritegu või väärtegu või sellega ilmselt kaasneks kahju hüvitamise kohustus. Otsuse kehtetuks tunnistamist võib nõuda ka osanik, kes ei osalenud otsuse tegemisel. Osanik, kes otsuse tegemisel osales, võib otsuse kehtetuks tunnistamist nõuda üksnes juhul, kui ta on lasknud protokollida oma vastuväite otsusele.

10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid