DOKUMENDI KOOSTAMINE

Tähtajaline tööleping

Tähtajalise töölepingu võib töölepinguseaduse alusel töötajaga sõlmida maksimaalselt viieks aastaks vaid töö ajutisest tähtajalisest iseloomust tulenevatel mõjuvatel põhjustel või ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks. Avokaado tähtajaline tööleping sobib kasutamiseks, kui:

 • leping kehtib maksimaalselt viis aastat
 • töö on ajutise iseloomuga või töötajat vajatakse ajutiselt teise töötaja asendamiseks
 • soovitakse kokku leppida töö tegemise tingimustes

Koosta leping

Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Korduma kippuvad küsimused

Kas töölepingu võib alati sõlmida tähtajalisena?

Tähtajalise töölepingu võib sõlmida vaid töö ajutisest tähtajalisest iseloomust tulenevatel mõjuvatel põhjustel, eelkõige töömahu ajutisel suurenemisel või hooajatöö tegemiseks. Kui tööülesandeid täidetakse renditööna, võib tähtajalise töölepingu sõlmida ka juhul, kui seda õigustab töö ajutine iseloom kasutajaettevõtjas. Samuti võib töölepingu sõlmida tähtajalisena ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks.

Tähtajalise töölepingu võib sõlmida maksimaalselt viieks aastaks. 

Oluline on silmas pidada, et kui töötaja ja tööandja on sõlminud tähtajalise töölepingu samalaadse töö tegemiseks järjest rohkem kui kaks korda või pikendanud tähtajalist lepingut rohkem kui üks kord viie aasta jooksul, loetakse töösuhe algusest peale tähtajatuks.

Kui töötaja jätkab töö tegemist pärast lepingu tähtaja möödumist, loetakse leping tähtajatuks, välja arvatud, kui tööandja avaldas teistsugust tahet viie tööpäeva jooksul arvates ajast, millal ta sai teada või pidi teada saama, et töötaja jätkab töölepingu täitmist.

Miks tuleb töölepingus nimetada töötaja ametinimetus?

Konkreetse ametinimetuse määramine on eriti oluline juhul, kui sellega kaasneb õiguslik tagajärg (näiteks õigus soodustingimustel vanaduspensionile või väljateenitud aastate pensionile). Samuti selgitab see ametikoha üldiseid nõudeid ja ülesandeid.

Kui täpselt tuleb töölepingus kirjeldada töötaja tööülesandeid?

Tööülesannete kirjeldus peab olema piisavalt selge ja arusaadav, et töötaja saaks töölepingu sõlmimisel aru, mida temalt täpsemalt oodatakse. See tähendab, et piisavalt selge ja arusaadav ei ole lihtsalt ametinimetuse nimetamine, vaid töötaja ülesanded tuleb täpsemalt lahti kirjutada.
Töötaja konkreetsemad ülesanded võivad tuleneda ka ametijuhendist. Sellisel juhul peaks ametijuhend olema töölepingu lisa, millele töötaja koos töölepinguga alla kirjutab.

Kui täpselt ja miks tuleb määratleda töö tegemise koht?

Töölepinguseaduse § 20 alusel eeldatakse, et töö tegemise koht lepitakse kokku kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega. Samas ei ole keelatud töötajal ja tööandjal märkida töö tegemise koht kitsamalt (nt konkreetne aadress) või laiemalt (näiteks maakond või riik). Samuti on lubatud töö tegemise kohaks märkida mitu kohta, kogu Eesti territooriumi, välisriiki või riike.

Töö tegemise koha üle peaks tööandja hoolikalt järele mõtlema. Näiteks kui töölepingus on töö tegemise kohaks märgitud Eesti ja Soome, siis ei saa töötaja töötegemist Soomes lugeda välislähetuseks. Samuti tuleb tähelepanu pöörata sellele, et kui töötaja teebki tööd üle Eesti, siis on mõttekas märkida töö tegemise kohaks Eesti Vabariik tervikuna, kuid kui töötaja peaks tööd tegema siiski ühes konkreetses asukohas, siis on Eesti Vabariik kohana liiga lai määratlus (näiteks, kui töötaja puudub töölt ja tegi tööandja nõusolekuta tööd kodus, siis saab töötaja öelda, et ta tegi tööd töö tegemise kohas). Ka liiga kitsas piiritlemine võib tekitada probleeme näiteks juhul, kui ettevõte kolib ja töötaja ei ole nõus töölepingut muutma.

Mis eesmärk on katseajal ja millised erisused sellel ajal pooltele kehtivad?

Katseaja eesmärk on hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. Katseaeg võib olla maksimaalselt neli kuud pikk. Juhul kui tööleping sõlmitakse lühemaks ajaks kui kaheksa kuud, ei tohi katseaeg olla pikem kui pool lepingu kehtivusest.

Katseajal on töölepingu ülesütlemine lihtsustatud, st pooled ei pea järgima üldisi ülesütlemise reegleid (ülesütlemisest etteteatamise tähtaeg on lühem - 15 päeva). Samuti on katseajal töötasu tihtipeale madalam kui pärast katseaja lõppu. Kuid ka katseajal ei tohi töötasu olla madalam Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.

Mida tähendab summeeritud tööaeg?

Tööaega võib arvestada kas igapäevaselt või summeeritult. Igapäevane arvestus tähendab seda, et töölepingus on kokkulepitud igapäevased kohustuslikut töötunnid.

Summeeritud tööaega kasutatakse juhul, kui tööaeg jaguneb töö iseloomust tulenemalt arvestusperioodi jooksul ebavõrdselt (näiteks klienditeenindaja, kes töötab ühel nädalal 5 tundi päevas ja teisel nädalal 9 tundi päevas). Sellisel juhul toimub töökorraldus tavaliselt tööajakava alusel.

Tööelpinguseadusest tulenevalt peab tööandja töötajale kirjalikult teatama, millal ja kuidas töötaja saab tööajakavaga tutvuda, mistõttu on kõige mõistlikum see töölepingus ära reguleerida. 

Summeeritud tööaja arvestusperiood ei tohi olla pikem kui neli kuud. Praktikas kasutatakse siiski enamasti ühe kuu pikkust arvestusperioodi.

Milles seisneb töötaja konkurentsipiirang?

Konkurentsipiirangu kokkulepe on töötaja ja tööandja vahel sõlmitav eraldi võlaõiguslik kokkulepe, mille rikkumise puhuks võib ette näha leppetrahvi maksmise kohustuse ja lisaks nõuda ka kahju hüvitamist.

Konkurentsipiirangu kokkuleppe rikkumisest tekkinud kahjunõude aegumisele kohaldub 3 aastane aegumistähtaeg.

Töölepingu kehtivuse ajal ei ole tööandjal kohustust maksta lisatasu konkurentsipiirangu kokkuleppe eest. 

 • Pärast töölepingu lõppemist kohaldatav konkurentsipiirangu kokkulepe kehtib üksnes juhul, kui see:on vajalik, et kaitsta tööandja erilist majanduslikku huvi, eelkõige kui töösuhe võimaldab töötajal tutvuda tööandja klientidega või tootmis- ja ärisaladusega ning nende teadmiste kasutamine võib tööandjat oluliselt kahjustada;
 • on ruumiliselt (kus riigis), ajaliselt (algus-ja lõpu kuupäev) töötajale arusaadavalt piiritletud - ei tohi olla sõlmitud pikkusega enam kui 1 aasta;
 • on sõlmitud kirjalikult;
 • selle eest makstakse mõistlikku igakuist hüvitist. Kuna konkurentsikeeld on töötaja tegevusala või töökoha vaba valiku piiramine, peab selle eest makstava eritasu suurus olema õiglane ja kompenseerima töökohavaliku piirangut. Tavapäraselt makstakse tasu olenevalt piirangu ulatusest ja iseloomust X% töötaja kuupalgast. 

Tööandja ei saa tugineda sõlmitud kokkuleppe tühisusele (eelpool toodud alustel), kui töötaja täidab kokkulepet.

Töölepingu regulatsiooniga seonduva täpsema informatsiooni leiad Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud raamatust “Selgitused töölepingu seaduse juurde”.

10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid