Kasutus- ja privaatsustingimused

1. ÜLDSÄTTED

(i) Käesolevad kasutus- ja privaatsustingimused (edaspidi nimetatud Kasutustingimused) reguleerivad internetiaadressil www.avokaado.ee asuva veebilehe (edaspidi nimetatud Veebileht) ja selle kaudu pakutavate teenuste kasutamise tingimusi, millega iga veebilehe külastaja või kasutaja peab nõustuma.

(ii) Veebilehe operaatoriks on Avokaado Baltics OÜ (edaspidi nimetatud Avokaado), aadress Liivalaia 45, Tallinn, äriregistri kood 14015962, e-post info@avokaado.ee.

(iii) Kasutaja kinnitab Veebilehel konto loomisega (edaspidi nimetatud Registreerimine), et kõik tema esitatud andmed ja antud kinnitused on õiged; ta on täielikult teovõimeline füüsiline isik (vähemalt 18-aastane) või tal on kõik õigused ja volitused kasutaja nimel teenuste tellimiseks. Eelnimetatud kinnituste õigsust eeldatakse ja Avokaado ei ole kohustatud neid kontrollima.

2. TEENUS

(i) Avokaado pakub Veebilehe kaudu võimalust koostada õigusalaseid dokumente ja tellida seonduvaid lisateenuseid (edaspidi nimetatud ühiselt Teenused või eraldi Teenus).

(ii) Teenuse kasutajad on füüsilised või juriidilised isikud, kes Registreerivad ennast Veebilehe kasutajaks (edaspidi nimetatud Kasutajad või eraldi Kasutaja) ja valivad endale sobiva teenuspaketi (edaspidi nimetatud Pakett).

(iii) Kasutaja saab koostatud dokumente allalaadida PDF-formaadis või digitaalselt allkirjastatuna BDOC-konteineris.

(iv) Veebilehe täisfunktsionaalsuse kasutamiseks peab kasutaja ennast Registreerima ning valima Paketi.

(v) Avokaado võib iga Teenuse kohta kehtestada eraldi lisatingimusi (näiteks hinnad, teenuse sisu ja ulatus jms), mis on avaldatud Veebilehel vastava Teenuse tellimise ja -infolehel ja mis loetakse Kasutustingimuste lahutamatuks osaks.

(vi) Avokaado ei anna õigusalast nõu ja pakub Kasutajale vaid tarkvara ning iseteeninduse kasutamise võimalust. Õigusalane sisu Veebilehel ei kujuta endast õigusalase nõu andmist. Avokaado ei kontrolli Kasutaja poolt sisestatud või muul viisil edastatud andmete õigsust või ammendavust, ei tee õigusalaseid analüüse või hinnanguid, ega anna õigusalaseid soovitusi Kasutaja situatsiooni faktiliste asjaolude alusel. Õigusalase nõu saamiseks peaks Kasutaja pöörduma kvalifitseeritud juristi või advokaadi poole. 

3. KLIENDITUGI

(i) Klienditoe saamiseks Veebilehe kasutamise, Registreerimise, Teenuste, isikuandmete töötlemise ja Pakettide tellimise ning nende eest tasumise kohta peab Kasutaja pöörduma Veebilehe paremal alumises nurgas asuva vestluse ikooni kaudu Avokaado klienditoe poole (edaspidi nimetatud Klienditugi).

(ii) Avokaado püüab kõikidele Klienditoele saabunud päringutele vastata mõistliku aja jooksul, kuid ei taga, et päringutele vastatakse kindla aja jooksul või, et päringutele antakse küsijat rahuldavad vastused.

4. TASUD

(i) Pakettide ja Teenuste hinnad on Veebilehel esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

(ii) Pakettide ja Teenuste eest saab tasuda krediitkaardi või krediitkaardi omadustega pangakaardiga.

(iii) Pakette ja Teenuseid  on võimalik tellida kas igakuise ettemaksupõhise tellimusmaksu või ühekordse ettemaksu eest, mis tagab juurdepääsu Teenusele ettemaksuga kaetud tellimusperioodiks.

(iv) Tellimus uueneb tellimusperioodi lõpus automaatselt, va kui kasutaja tühistab tellimuse iseteeninduskeskkonnas enne käimasoleva tellimusperioodi lõppu.

(v) Avokaado ei pea Kasutajale tagastama ettemakstud tasusid.

(vi) Avokaado võib aeg-ajalt muuta Teenuste ja Pakettide hindasid, teatades selles Kasutajatele mõistliku aja ette. Teenuste ja Pakettide hinnad muutuvad järgmise tellimusperioodi alguses pärast hinna muutmise kuupäeva.

5. AUTORIÕIGUSED

(i) Kõik autoriõigused Veebilehel esitatud materjalidele kuuluvad Avokaadole või on Avokaadole antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist Veebilehel.

(ii) Veebilehe sisu autori- ja muud omandiõigused (eelkõige õigused tarkvarale, ärimudelile, tekstidele, kujundusele, kujunduselementidele) kuuluvad Avokaadole või tema litsentsiandjatele. Kõik Veebilehe sisu puudutavad õigused on Avokaadol.

(iii) Kasutaja võib Veebilehel avaldatud autoriõigusega kaitstud teoseid ilma Avokaado nõusolekuta avalikult kasutada viidates Avokaadole kui allikale. Avokaado eelneva kirjaliku nõusolekuta ei või avalikult kättesaadavaks teha Avokaado poolt pakutavate õigusdokumentide sisu.

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

(i) Kasutaja on kohustatud esitama Registreerimisel enda isikuandmed.

(ii) Kasutaja annab nõusoleku Kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada Teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada, personaliseerida ja muul viisil arendada Teenuseid.

(iii) Avokaado kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

(iv) Avokaado töötleb isikuandmeid kliendile Teenuste osutamise eesmärgil ning reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Kasutajale.

(v) Avokaado ei edasta, müü ega avalikusta Kasutaja andmeid kolmandatele osapooltele ilma kliendi eelneva nõusolekuta, va Kasutustingimustes sätestatud juhtudel.

(vi) Avokaadol on õigus edastada isikuandmeid Avokaado grupi ettevõtetele ja koostööpartneritele.

(vii) Avokaado töötleb järgnevaid Kasutaja isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress ja aadress (edaspidi nimetatud Isikuandmed). Kasutajal on igal ajal õigus tutvuda oma Isikuandmetega ning andmeid parandada Veebilehe iseteeninduses või nõuda andmete kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti.

(viii) Avokaado ei ole kohustatud Kasutajate Isikuandmeid säilitama.

(ix) Kasutajal on õigus nõusolek Isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist, samuti kasutajakonto sulgemist. Selleks esitab Kasutaja vastavasisulise sooviavalduse Klienditoele või e-posti aadressile info@avokaado.ee. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

7. PRIVAATSUSTINGIMUSED

(i) Kasutajate poolt loodud õigusalased dokumendid ja nende Kasutajapõhine sisu on konfidentsiaalne. Avokaado infotehnoloogiline lahendus on üles ehitatud selliselt, et Avokaado töötajatel ei ole Kasutaja õigusdokumentidele ligipääsu. Avokaado töötajad saavad Kasutaja õigusalasele dokumendile ligipääsu ainult analoogselt teiste Kasutajatega ehk dokumendi koostaja poolt ligipääsuõiguse jagamise teel.

(ii) Veebilehe külastajad ja kasutajad nõustuvad küpsiste (cookies) ja muude analoogsete tehnoloogiate kasutamisega Veebilehel, Isikuandmete kogumise ja edastamisega elukohariigist väljapoole, Isikuandmete kogumise, kasutamise ja jagamisega, sh turunduslikel eesmärkidel.

(iii) Veebilehe külastamisel ja Teenuste kasutamisel või interaktiivsel suhtlemisel võib Avokaado kasutada mitmesuguseid tehnoloogiaid, mis koguvad teavet Teenuste juurdepääsu ja kasutamise kohta. Selline teave võib sisaldada muuhulgas teavet Kasutaja paketitüüpide ja interaktiivse suhtlemise kohta, tehtud päringute üksikasju, tehnilisi andmeid (IP-aadress, ühendusseadmed, operatsioonisüsteem) ja muud analoogset teavet.

8. LÕPPSÄTTED

(i) Avokaadol on õigus Kasutustingimusi igal ajal muuta, teatades sellest Kasutajatele ette vähemalt 10 päeva. Muudetud Kasutustingimused jõustuvad nende avaldamisel Veebilehel.

(ii) Veebilehel võib olla linke teistele veebilehtedele, mis on väljaspool Avokaado kontrolli. Avokaado avaldab selliseid linke üksnes selleks, et Veebilehe kasutajatel oleks mugavam andmeid leida ja ei vastuta lingitud veebilehtede sisu eest.

(iii) Avokaado ei vastuta Kasutaja poolt jagatud dokumendi jagamise viibimise ega sellega Kasutajale tekitatud kahjude eest.

(iv) Avokaadol on õigus omal valikul kas piirata või tühistada Kasutaja Veebilehe kasutamisõigust, sh sulgema tema kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti kasutajaks registreeruda juhul, kui ta rikub kasutustingimusi või neist tulenevaid kohustusi, kui ta on esitanud väära või eksitavat informatsiooni või käitub muul moel pahausklikult.

(v) Avokaado jätab endale õiguse muuta igal ajal Veebilehe sisu või formaati ilma sellest eelnevalt teatamata. Avokaadol on õigus igal ajal sõltumata põhjusest muuta ja uuendada Veebilehe tehnilist ülesehitust ja funktsionaalsust; peatada või lõpetada Teenuse pakkumine ja sulgeda selle mis tahes osa; kehtestada Veebilehe või Teenuste teatud osade või funktsionaalsuse kasutamiseks piiranguid (näiteks andmemaht, üleslaadimise kiirus, talletatava sisu maht jms). Avokaado teavitab Klienti ja Kasutajaid olulisematest muudatustest ette mõistliku aja jooksul enne nende jõustumist.

(vi) Teenuste kättesaadavaks tegemise eesmärgil on Veebileht ühendatud kolmandate osapoolte rakendustega, veebisaitide ja teenustega, millel võivad olla eraldiseisvad kasutus- ja privaatsustingimused. Avokaado ei vastuta selliste rakenduste, veebisaitide ja teenuste sisu ja kasutamise tingimuse eest.

(v) Avokaado ja tema filiaalid ning tütarettevõtted ei vastuta mingite otseste, kaudsete, karistuslike, faktiliste või kaasuvate kahjude eest (sh äritegevusest, lepingust, tulust, andmetest, infost ilmajäämisest või äritegevuse katkemisest), mis tulenevad Teenuste kasutamisest või kasutamise võimatusest või Veebilehe sisust isegi juhul, kui Avokaado oli teadlik sellise kahju tekkimise võimalikkusest. Veebilehe ja Teenuste kasutamisega seotud nõuete aegumistähtaeg on 1 aasta, arvates kahju tekkimisest.

(vi) Kasutustingimustest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Võimalikke vaidlusi püüavad Kasutaja ja Avokaado lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohus.