Äriühingud

Äriühingute lehelt leiad juhised ja dokumendid ühingu tegevusega seotud õiguslike küsimuste lahendamiseks alates töösuhtetest kuni aktsionäride lepinguni. Avokaado poolt pakutavad dokumendid aitavad mugavalt korraldada ühinguga seotud tegevusi, dokumentide koostamisega seotud küsimusi saad küsida meie klienditoelt või tellida ülevaatuse kogenud juristi poolt.

 • Lai valik dokumente
 • Dokumentide valik täieneb pidevalt
 • Samm-sammult antavad juhised dokumendi koostamiseks
 • Advokaatide poolt kontrollitud sisu
 • Vastavad alati kehtivale seadusele ja praktikale

Registreeri konto
14 päeva tasuta

Loo tasuta konto
Krediitkaarti pole tarvis
Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Äriühingutega seotud dokumentide kategooriad

Teenuse osutamise lepingud, s.h. käsund ja töövõtt

Teenuse osutamise lepingud võivad endas hõlmata kokkuleppeid väga erinevates valdkondades teenuste osutamiseks/tellimiseks. Siia võivad kuuluda näiteks kontori koristusleping, IT lahenduste leping või ka töövõtuleping mõne töölõigu tegemiseks teise ettevõtte või isiku poolt.

Enamasti ei kohaldu teenuste osutamise lepingutele kindlat vorminõuet, kuid soovitav on alati vormistada pooltevahelised kokkulepped kirjalikult. Avokaado valikus on järgnevad teenuste osutamisega seotud lepingud:

Ühingu juhtimine

Äriühingute juhtimise sujuvaks toimimiseks on aeg-ajalt vajalik koostada mitmesuguseid dokumente, näiteks on juhtorganite liikmetega soovitav sõlmida kirjalikud lepingud, kus sätestatakse ühingu ja juhtorgani liikme vahelised kokkulepped, õigused ja kohustused, sealhulgas tasu, ülesanded, puhkuse kord jms. Samuti on erinevatel ühingu juhtorganitel vajadus ja aeg-ajalt ka kohustus koostada erinevaid ühingu juhtimise ja majandamisega seotud otsuseid. Avokaado pakub ühingu juhtimisega seotud järgnevaid dokumente:

Töösuhted

Tööleping on töötaja ja tööandja vahel sõlmitav kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alluma tema juhtimisele ja kontrollile ning tööandja kohustub maksma töötajale töö eest tasu ja kindlustama talle ettenähtud töötingimused. Töölepingule näeb seadus ette kohustusliku kirjaliku vormi. Samuti on seaduses sätestatud kirjalik vorm ka töölepinguga seonduvatele mitmetele dokumentidele.

Töösuhetes koostatavad dokumendid aga ei piirdu vaid töölepingu ja sellega seotud lisadega, tihtipeale on vajadus reguleerida ka näiteks tööandja vara kasutamist, töölähetuste korda, samuti võib ette tulla ka hoiatuste tegemist. Avokaado valikust leiad järgnevad töösuhetega seonduvad dokumendid:

Asutamine ja lõpetamine

Äriühinguid saab Eesti ID kaarti, elamisluba või e-residentsust omav isik asutada äriregistri ettevõtjaportaalis, samuti saab sealtkaudu esitada enamikke dokumente, mis ühing oma tegutsemise käigus peab äriregistrile esitama. Teised isikud peavad ühinguid asutama ning registrile dokumente esitama notari vahendusel.

Ettevõtjaportaali ja notari kaudu dokumentide esitamisel koostab dokumendid ja avaldused osaliselt küll kas portaal või notar, kuid on ka palju dokumente, mille koostamine jääb ühingu enda hooleks. Avokaado valikus on järgnevad ühingute asutamise ja lõpetamisega seotud dokumendid:

Startupid

Start-up on ettevõte, mis on suunatud väga kiirele kasvule ning koostööle investorite ja nõustajatega, mistõttu on oluline, et asutajate suhted ja kohustused, ettevõtte juhtimine, IT arendus ja töösuhted, lepingud mentoritega jms on korrektselt ja läbimõeldult sõlmitud. Avokaado valikus on alljärgnevad start-upiga seonduvad dokumendid:

Ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine

Ühinemise või jagunemise kaudu on võimalik muuta äriühingute gruppide struktuuri selgemaks ja läbipaistvamaks. Samuti on võimalik kasutada ühinemist või jagunemist tavapärase vara võõrandamise alternatiivina või ettevalmistusena. Ümberkujundamise kaudu on võimalik muuta osaühing aktsiaseltsiks või vastupidi.

Ühinemis- ja jagunemislepingu puhul on kohustuslik notariaalne vorminõue, mistõttu tuleb need vormistada notari juures. Samas on ühinemise ja jagunemise protsessis vaja vormistada muidki dokumente ning Avokaado valikust leiad alljärgnevad:

Ehitus ja planeerimine

Ehitus- ning planeerimistegevus on keeruline ning detailirohke valdkond, kus ettevõtja vajab mitmesuguste protsesside korrektset dokumenteerimist. Äärmiselt oluline on korrektsete lepingute ja kokkulepete sõlmimine erinevate osapoolte vahel, eriti arvestades ehitusvaldkonnas väga tihti esinevaid lahkarvamusi ja vaidlusi. Avokaado valikus on järgnevad ehituse ja planeerimisega seotud dokumendid:

Konfidentsiaalsuslepingud

Äritegevuse käigus tuleb aeg-ajalt ette olukordi, kus enda huvide kaitsmiseks, uute projektide väljatöötamiseks või koostöö arendamiseks on vaja sõlmida konfidentsiaalsuskokkuleppeid. Arvestades, et tihtipeale on äriühingu oskusteabe, andmebaaside või väljatöötatud protsesside saladuses hoidmine ühingu konkurentsivõimeliseks ja jätkusuutlikuks tegutsemiseks hädavajalik, siis uute meeskonnaliikmete või koostööpartnerite kaasamisel on konfidentsiaalsuskokkulepete sõlmimine ülioluline. Avokaado dokumentide valikust leiad järgnevad konfidentsiaalsuskokkulepped:

Vaidluste lahendamine

Äritegevuse käigus tuleb ikka ette olukordi, kus tehingute erinevad pooled ei pruugi kõikidest asjaoludest ühtemoodi aru saada, esineb erinevaid huvisid, mis omavahel vastanduvad või üks tehingupooltest ei täida oma võetud kohustusi. Sellistest olukordades tasub esmalt püüda läbirääkimiste teel lahenduseni jõuda ning vaidluse põhjuse ja edasise vaidluse käigu korrektne dokumenteerimine on äärmiselt oluline. Avokaado valikus on alljärgnevad vaidluste lahendamise seotud dokumendid:

Dokumendid
 1. Tähtajatu tööleping
 2. Tähtajaline tööleping
 3. Hüvitise nõue lennu hilinemise eest
 4. Vara kasutusse andmise akt
 5. Projektijuhtimise leping
 6. Reklaamileping
 7. Osanike otsus osakapitali suurendamiseks ülekursiga
 8. Võla laenuks vormistamise leping
 9. Koostööleping
 10. Koostööleping kolme isiku vahel
 11. Promotsioonileping
 12. Optsioonileping
 13. Ainuosaniku otsus eesti-inglise paralleeltekstina
 14. Tööjõu rendileping
 15. Osanike otsus
 16. Osanike otsus juhatuse volituste pikendamiseks
 17. Osanike otsus juhatuse muutmiseks
 18. Konfidentsiaalsuskinnitus
 19. Osanike otsus osakapitali sissemaksmiseks
 20. Osanike otsus majandusaasta aruande kinnitamiseks ja kasumi jaotamiseks
 21. Volikiritasuta
 22. Osanike otsus osa registreerimiseks EVK-s
 23. Ainuosaniku otsus juhatuse volituste pikendamiseks
 24. Osanike otsus osa tühistamiseks
 25. Ainuosaniku otsus vabatahtliku reservi moodustamiseks
 26. Osaühingu põhikiri
 27. Ainuosaniku otsus osa registreerimiseks EVK-s
 28. Osanike otsus osakapitali suurendamiseks
 29. Osanike otsus osakapitali tingimuslikuks suurendamiseks
 30. Osanike otsus vabatahtliku reservi moodustamiseks
 31. Osanike otsus osakapitali vähendamiseks
 32. Tööandja vara kasutamise leping
 33. Osa müügileping
 34. Pankrotihoiatus
 35. Üleandmise akt eluruumi võõrandamisel
 36. Seadme rendileping
 37. Osakapitali mitterahalise sissemakse hindamise akt
 38. Ainuosaniku otsus osakapitali suurendamiseks
 39. Osanike koosolekuta otsuse protokoll
 40. Raamatupidamisteenuse osutamise leping
 41. Ainuosaniku otsus osakapitali suurendamiseks ülekursiga
 42. Osanike ühehäälne koosolekuta otsus
 43. Osaühingu juhatuse liikme tagasiastumise avaldus
 44. Ainuosaniku otsus osakapitali vähendamiseks
 45. Agendileping
 46. Osaühingu üldkoosoleku kokkukutsumise teade
 47. Koondamisteatis
 48. Korteriühistu põhikiri
 49. Töötaja varalise vastutuse leping
 50. Tööandja sõiduauto kasutamise leping
 51. Avaldus maksuvaba tulu arvestamiseks
 52. Tööandja hoiatus
 53. MTÜ põhikiri
 54. Töötaja töölepingu ülesütlemise avaldus
 55. Ainuosaniku otsus juhatuse liikme valimiseks
 56. Lepingu täitmise nõue
 57. Osaühingu juhatuse liikme nõusolek
 58. Osanike otsus juhatuse liikme valimiseks
 59. Ainuosaniku otsus osakapitali sissemaksmiseks
 60. Osaühingu juhatuse liikme leping
 61. Konfidentsiaalsusleping
 62. Hagiavaldus rahalises nõudes
 63. Eluruumi üleandmise akt
 64. Eluruumi tagastamise akt
 65. Osaühingu ainuosaniku otsus
 66. Äriruumi üürileping
 67. Võlgniku pankrotiavaldus
 68. Töövõtuleping
 69. Töölepingu eelleping
 70. Töövõtuleping FIE-ga
 71. Äriruumi üleandmise akt
 72. Vastuväide maksekäsu kiirmenetluses
 73. Konstitutiivne võlatunnistus kahe isiku poolt
 74. Äriruumi tagastamise akt
 75. Osanike leping
 76. Tähtajatu üürilepingu korralise ülesütlemise avaldus
 77. Võlausaldaja pankrotiavaldus
 78. Nõudeavaldus pankrotimenetluses
 79. Tööandja töölepingu ülesütlemise avaldus
 80. Kinkeleping
 81. Ainuosaniku otsus majandusaasta aruande heakskiitmiseks ja kasumi jaotamiseks
 82. Lepingust taganemise avaldus
 83. Töölepingu lõpetamise kokkulepe
 84. Ainuosaniku otsus juhatuse muutmiseks
 85. Ärihoone üürileping
 86. Käsundusleping
 87. Käsundusleping FIE-ga
 88. Laenu allutamise leping
Jaga
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Valdkonnad
10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid

 

Proovi 14 päeva tasuta

Krediitkaarti pole vaja