Äriühingud

Äriühingute lehelt leiad juhised ja dokumendid ühingu tegevusega seotud õiguslike küsimuste lahendamiseks alates töösuhtetest kuni aktsionäride lepinguni. Avokaado poolt pakutavad dokumendid aitavad mugavalt korraldada ühinguga seotud tegevusi, dokumentide koostamisega seotud küsimusi saad küsida meie klienditoelt või tellida ülevaatuse kogenud juristi poolt.

 • Lai valik dokumente
 • Dokumentide valik täieneb pidevalt
 • Samm-sammult antavad juhised dokumendi koostamiseks
 • Advokaatide poolt kontrollitud sisu
 • Vastavad alati kehtivale seadusele ja praktikale

Registreeri konto
14 päeva tasuta

Loo tasuta konto
Krediitkaarti pole tarvis
Sinu andmed on turvaliselt kaitstud.
3 lihtsat sammu
 • 1Vali
  dokument
 • 2Vasta
  küsimustele
 • 3Lae alla
  ja jaga

Äriühingutega seotud dokumentide kategooriad

Teenuse osutamise lepingud, s.h. käsund ja töövõtt

Teenuse osutamise lepingud võivad endas hõlmata kokkuleppeid väga erinevates valdkondades teenuste osutamiseks/tellimiseks. Siia võivad kuuluda näiteks kontori koristusleping, IT lahenduste leping või ka töövõtuleping mõne töölõigu tegemiseks teise ettevõtte või isiku poolt.

Enamasti ei kohaldu teenuste osutamise lepingutele kindlat vorminõuet, kuid soovitav on alati vormistada pooltevahelised kokkulepped kirjalikult. Avokaado valikus on järgnevad teenuste osutamisega seotud lepingud:

Ühingu juhtimine

Äriühingute juhtimise sujuvaks toimimiseks on aeg-ajalt vajalik koostada mitmesuguseid dokumente, näiteks on juhtorganite liikmetega soovitav sõlmida kirjalikud lepingud, kus sätestatakse ühingu ja juhtorgani liikme vahelised kokkulepped, õigused ja kohustused, sealhulgas tasu, ülesanded, puhkuse kord jms. Samuti on erinevatel ühingu juhtorganitel vajadus ja aeg-ajalt ka kohustus koostada erinevaid ühingu juhtimise ja majandamisega seotud otsuseid. Avokaado pakub ühingu juhtimisega seotud järgnevaid dokumente:

Töösuhted

Tööleping on töötaja ja tööandja vahel sõlmitav kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alluma tema juhtimisele ja kontrollile ning tööandja kohustub maksma töötajale töö eest tasu ja kindlustama talle ettenähtud töötingimused. Töölepingule näeb seadus ette kohustusliku kirjaliku vormi. Samuti on seaduses sätestatud kirjalik vorm ka töölepinguga seonduvatele mitmetele dokumentidele.

Töösuhetes koostatavad dokumendid aga ei piirdu vaid töölepingu ja sellega seotud lisadega, tihtipeale on vajadus reguleerida ka näiteks tööandja vara kasutamist, töölähetuste korda, samuti võib ette tulla ka hoiatuste tegemist. Avokaado valikust leiad järgnevad töösuhetega seonduvad dokumendid:

Asutamine ja lõpetamine

Äriühinguid saab Eesti ID kaarti, elamisluba või e-residentsust omav isik asutada äriregistri ettevõtjaportaalis, samuti saab sealtkaudu esitada enamikke dokumente, mis ühing oma tegutsemise käigus peab äriregistrile esitama. Teised isikud peavad ühinguid asutama ning registrile dokumente esitama notari vahendusel.

Ettevõtjaportaali ja notari kaudu dokumentide esitamisel koostab dokumendid ja avaldused osaliselt küll kas portaal või notar, kuid on ka palju dokumente, mille koostamine jääb ühingu enda hooleks. Avokaado valikus on järgnevad ühingute asutamise ja lõpetamisega seotud dokumendid:

Startupid

Start-up on ettevõte, mis on suunatud väga kiirele kasvule ning koostööle investorite ja nõustajatega, mistõttu on oluline, et asutajate suhted ja kohustused, ettevõtte juhtimine, IT arendus ja töösuhted, lepingud mentoritega jms on korrektselt ja läbimõeldult sõlmitud. Avokaado valikus on alljärgnevad start-upiga seonduvad dokumendid:

Ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine

Ühinemise või jagunemise kaudu on võimalik muuta äriühingute gruppide struktuuri selgemaks ja läbipaistvamaks. Samuti on võimalik kasutada ühinemist või jagunemist tavapärase vara võõrandamise alternatiivina või ettevalmistusena. Ümberkujundamise kaudu on võimalik muuta osaühing aktsiaseltsiks või vastupidi.

Ühinemis- ja jagunemislepingu puhul on kohustuslik notariaalne vorminõue, mistõttu tuleb need vormistada notari juures. Samas on ühinemise ja jagunemise protsessis vaja vormistada muidki dokumente ning Avokaado valikust leiad alljärgnevad:

Ehitus ja planeerimine

Ehitus- ning planeerimistegevus on keeruline ning detailirohke valdkond, kus ettevõtja vajab mitmesuguste protsesside korrektset dokumenteerimist. Äärmiselt oluline on korrektsete lepingute ja kokkulepete sõlmimine erinevate osapoolte vahel, eriti arvestades ehitusvaldkonnas väga tihti esinevaid lahkarvamusi ja vaidlusi. Avokaado valikus on järgnevad ehituse ja planeerimisega seotud dokumendid:

Konfidentsiaalsuslepingud

Äritegevuse käigus tuleb aeg-ajalt ette olukordi, kus enda huvide kaitsmiseks, uute projektide väljatöötamiseks või koostöö arendamiseks on vaja sõlmida konfidentsiaalsuskokkuleppeid. Arvestades, et tihtipeale on äriühingu oskusteabe, andmebaaside või väljatöötatud protsesside saladuses hoidmine ühingu konkurentsivõimeliseks ja jätkusuutlikuks tegutsemiseks hädavajalik, siis uute meeskonnaliikmete või koostööpartnerite kaasamisel on konfidentsiaalsuskokkulepete sõlmimine ülioluline. Avokaado dokumentide valikust leiad järgnevad konfidentsiaalsuskokkulepped:

Vaidluste lahendamine

Äritegevuse käigus tuleb ikka ette olukordi, kus tehingute erinevad pooled ei pruugi kõikidest asjaoludest ühtemoodi aru saada, esineb erinevaid huvisid, mis omavahel vastanduvad või üks tehingupooltest ei täida oma võetud kohustusi. Sellistest olukordades tasub esmalt püüda läbirääkimiste teel lahenduseni jõuda ning vaidluse põhjuse ja edasise vaidluse käigu korrektne dokumenteerimine on äärmiselt oluline. Avokaado valikus on alljärgnevad vaidluste lahendamise seotud dokumendid:

Dokumendid
 1. Tähtajatu tööleping
 2. Tähtajaline tööleping
 3. Hüvitise nõue lennu hilinemise eest
 4. Vara kasutusse andmise akt
 5. Projektijuhtimise leping
 6. Töö üleandmise-vastuvõtmise akt
 7. Reklaamileping
 8. Osanike otsus osakapitali suurendamiseks ülekursiga
 9. Võla laenuks vormistamise leping
 10. Koostööleping
 11. Koostööleping kolme isiku vahel
 12. Promotsioonileping
 13. Korteriühistu juhatuse liikme tagasiastumise avaldus
 14. Optsioonileping
 15. Ainuosaniku otsus eesti-inglise paralleeltekstina
 16. Tööjõu rendileping
 17. Töötaja nõusolek isikuandmete töötlemiseks
 18. Osanike otsus
 19. Osanike otsus juhatuse volituste pikendamiseks
 20. Osanike otsus juhatuse muutmiseks
 21. Konfidentsiaalsuskinnitus
 22. Osanike otsus osakapitali sissemaksmiseks ülekursiga
 23. Osanike otsus majandusaasta aruande kinnitamiseks ja kasumi jaotamiseks
 24. Volikiritasuta
 25. Osanike otsus osa registreerimiseks väärtpaberite registris
 26. Ainuosaniku otsus juhatuse volituste pikendamiseks
 27. Osanike otsus osa tühistamiseks
 28. Ainuosaniku otsus vabatahtliku reservi moodustamiseks
 29. Osaühingu põhikiri
 30. Ainuosaniku otsus osa registreerimiseks väärtpaberite registris
 31. Üüri tasumise nõue
 32. Osanike otsus osakapitali suurendamiseks
 33. Osanike otsus osakapitali tingimuslikuks suurendamiseks
 34. Osanike otsus vabatahtliku reservi moodustamiseks
 35. Osanike otsus osakapitali vähendamiseks
 36. Tööandja vara kasutamise leping
 37. Osa müügileping
 38. Hagiavaldus tasumata üüri nõudes
 39. Pankrotihoiatus
 40. Üleandmise akt eluruumi võõrandamisel
 41. Seadme rendileping
 42. Osakapitali mitterahalise sissemakse hindamise akt
 43. Ainuosaniku otsus osakapitali suurendamiseks
 44. Osanike koosolekuta otsuse protokoll
 45. Raamatupidamisteenuse osutamise leping
 46. Tarkvaraarenduste ja nendega seotud intellektuaalse omandi õiguste üleandmise leping
 47. Ainuosaniku otsus osakapitali suurendamiseks ülekursiga
 48. Osanike ühehäälne koosolekuta otsus
 49. Osaühingu juhatuse liikme tagasiastumise avaldus
 50. Ainuosaniku otsus osakapitali vähendamiseks
 51. Agendileping
 52. Osaühingu üldkoosoleku kokkukutsumise teade
 53. Koondamisteatis
 54. Korteriühistu põhikiri
 55. Litsentsileping
 56. Töötaja varalise vastutuse leping
 57. Tööandja sõiduauto kasutamise leping
 58. Avaldus maksuvaba tulu arvestamisekstasuta
 59. Tarkvara arendustööde raamleping
 60. Tööandja hoiatus
 61. MTÜ põhikiri
 62. Töötaja töölepingu ülesütlemise avaldustasuta
 63. Ainuosaniku otsus juhatuse liikme valimiseks
 64. Lepingu täitmise nõue
 65. Osaühingu juhatuse liikme nõusolek
 66. Osanike otsus juhatuse liikme valimiseks
 67. Ainuosaniku otsus osakapitali sissemaksmiseks
 68. Osaühingu juhatuse liikme leping
 69. Kavatsuste protokoll arendatava äriruumi üürilepingu sõlmimiseks
 70. Konfidentsiaalsusleping
 71. Hagiavaldus rahalises nõudes
 72. Eluruumi üleandmise akt
 73. Eluruumi tagastamise akt
 74. Osaühingu ainuosaniku otsus
 75. Äriruumi üürileping
 76. Võlgniku pankrotiavaldus
 77. Töövõtuleping
 78. Töölepingu eelleping
 79. Laenuleping
 80. Töövõtuleping FIE-ga
 81. Äriruumi üleandmise akt
 82. Vastuväide maksekäsu kiirmenetluses
 83. Konstitutiivne võlatunnistus kahe isiku poolt
 84. Äriruumi tagastamise akt
 85. Osanike leping
 86. Tähtajatu üürilepingu korralise ülesütlemise avaldus
 87. Võlausaldaja pankrotiavaldus
 88. Nõudeavaldus pankrotimenetluses
 89. Tööandja töölepingu ülesütlemise avaldus
 90. Kinkeleping
 91. Ainuosaniku otsus majandusaasta aruande heakskiitmiseks ja kasumi jaotamiseks
 92. Lepingust taganemise avaldustasuta
 93. Osanike otsus osakapitali sissemaksmiseks
 94. Töölepingu lõpetamise kokkulepe
 95. Ainuosaniku otsus juhatuse muutmiseks
 96. Ärihoone üürileping
 97. Käsundusleping
 98. Käsundusleping FIE-ga
 99. Investeerimislaenuleping
 100. Korteriühistu asutamiskoosoleku protokoll
 101. Laenu allutamise leping
Jaga
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Valdkonnad
10% ADVOKAADI TASUST

Kvaliteet mõistliku hinnaga

Advokaadibüroo kvaliteet
90% odavamalt

15 min VALMIS LEPINGUNI

Kiire tulemus

Sama aeg kuluks sul oma advokaadile soovi edastamiseks

100% TURVALINE

Turvaline ja usaldusväärne

Sinu andmed on 100% turvatud ja privaatsus väga hästi kaitstud

Kasulikud omadused

Lai valik dokumente

Avokaado veebikeskkonnas saad ise või juristi abiga koostada kiiresti ja lihtsalt kõiki olulisi dokumente nii oma pere kui ka ettevõtte jaoks. Avokaado lepingute ja dokumentide valik täieneb pidevalt.

Lihtne kasutada

Samm-sammult antavad juhised muudavad Avokaado kasutamise kõigile arusaadavaks. Vali dokument, vasta küsimustele ja sinu dokument ongi valmis.

Usaldusväärne

Dokumentide õigussisu on koostanud kogenud juristid ja need vastavad alati kehtivale õigusele ning parimale õiguspraktikale. Loodud dokumendid säilitatakse konfidentsiaalselt ja lisatasuta meie andmebaasis, mille turvalisus on ekspertide poolt testitud.

Koostöö

Sinu määratud isikud saavad lepinguid kommenteerida, teha muutmisettepanekuid ja lepinguid allkirjastada. Läbirääkimised pole kunagi nii lihtsad olnud.

Jaga ja vaata

Sul on võimalik lepinguid ja dokumente väga lihtsalt ning turvaliselt jagada teiste osapoolte, nõustajate või pereliikmetega.

Digitaalne allkirjastamine

Sinul ja sinu poolt määratud isikutel on võimalik dokumente Avokaado keskkonnas digitaalselt allkirjastada.

Lisateenused

Dokumendi ülevaatus

Avokaado juristid vastavad kiiresti sinu küsimustele ja kontrollivad Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi ning vajadusel täiendavad seda sinule vajalike sätetega.
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Tõlkimine

Avokaados koostatud või üleslaetud dokumendi saab ühe nupulevajutusega saata tõlkimiseks sulle sobivasse keelde. 
Loe edasi ›

LISATAKSE VARSTI

Leia jurist

Kui vajad traditsioonilist õigusabi, saadame sulle soodushindadega pakkumised parimatelt juristidelt ja saad nende seast valida endale sobivaima. Sa ei pea enam ise juriste otsima ja nende kõigiga eraldi suhtlema. Loe edasi ›

Mida kasutajad arvavad?

Avokaado puhul üllatas mind enim hinna ning vastu saadava teenuse kvaliteedi suhe. Hinnad on väga mõistlikud.
Mailis Timmi Idea PR
Meeldis, et teenuste valikus on kõik, mida meil messe korraldades vaja on, alates töölepingust kuni dokumentide ülevaatuseni.
Auris Rätsep Eesti Messid
Lepingu koostamisel esitatavad küsimused on lihtsad ja ei vaja vastamiseks õigusalaseid teadmisi.
Indrek Teder Advokaadibüroo TEDER
Meil oli vaja kiiresti koostada leping, aga polnud sellise lepingutüübiga varem kokku puutunud. Avokaados kulus lepingu koostamiseks vaid 15 minutit ja mõni hetk hiljem oli see juba ka allkirjastatud.
Tuuli Semevsky Saag & Semevsky Keelestuudio

Avokaado partnerid

 

Proovi 14 päeva tasuta

Krediitkaarti pole vaja